Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2022. febr.14.-től

Az EUMED Laboratoire s.r.o. a továbbiakban, mint Szolgáltató (webáruház üzemeltető) és adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen adatvédelmi nyilatkozat (továbbiakban: nyilatkozat) tartalmazza a www.everlife.hu webáruházban megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit, amely folyamatosan elérhető a webáruház oldalán. A webáruház üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az üzemeltető magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.

Amennyiben a webáruház látogatónak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Üzemeltető elkötelezett a webáruház szolgáltatás minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, a szolgáltatás használatából eredő esetleges károkért azonban semmilyen felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő megnevezése:

Név: EUMED Laboratoire s.r.o.

Székhely: Hlavná 22, Štúrovo, 943 01 Szlovákia

Telefonszám: +421 910 325 637

Cégjegyzék szám: 53 994 604

Adószám: SK2121546944

E-mail cím: eumed.laboratoire@gmail.com

Adatvédelmi tisztviselő: Tihor Attila

Telefonszám:+36 20 4302821

E-mail cím: eumed.laboratoire@gmail.com


Az adatkezelés jogalapja:

Az EUMED Laboratoire s.r.o. általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja szerint a Vásárló önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A hozzájárulást a Vásárló az egyes adatkezelések tekintetében - a Honlap (www.everlife.hu webshop) használatával, a regisztrációval, hírlevélre való felíratkozásával, - illetve minden kérdéses adat önkéntes megadásával adja meg. A webáruház üzemeltetője az Európai Unió egyik államában bejegyzett gazdasági társaság így a fogyasztókat az Európai Unióban garantált azonos adatvédelmi szabályok védik.


Adatkezelés célja:

Az EUMED Laboratoire s.r.o. adatkezelésének célja a megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a hírlevélre feliratkozott felhasználók részére hírlevelek küldése.

Hozzájárulás az adatkezeléshez

A Felhasználó megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő (EUMED Laboratoire s.r.o.) a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje és az ehhez szükséges mértékben a szállítások teljesítése érdekében az adattakarékosság elveit figyelembe véve a webáruház üzemeltető magyarországi bizományosa és a termékek kiszállítását végző a futár cégek részére valamint a hírlevél küldő cégnek továbbítsa.


A kezelt adatok köre

Azonosítószám, felhasználónév, jelszó, vezeték- és keresztnév, e-mail cím, cím, hírlevél feliratkozási hozzájárulás.

Az áruházban regisztráció nélküli vásárlás során a Vásárlónak az alábbi adatokat kell megadnia:

  • teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).
  • teljes név, e-mail cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám (mobil vagy vezetékes).
  • név, e-mail cím.

Vásárlónak regisztráció során az alábbi adatokat kell megadnia:

Hírlevélre történő feliratkozáshoz az alábbi adatokat kell a Vásárlónak megadni:


Adatkezelési alapelvek

Az EUMED Laboratoire s.r.o. (a továbbiakban: Eladó, Adatkezelő, Szolgáltató, webáruház üzemeltető), mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése az Info törvénynekés az Európai Parlament és a Tanács 2016.április 27-i (EU) 2016/679 rendelete előírásainak a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról megfelel.

A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el:

- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;

- Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;

- Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény;

- Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény;

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.everlife.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal üzemeltetői („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.

A www.everlife.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet. [2011. évi CXII. törvény]


Adatbiztonság

Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.


A felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését, korlátozását, hordozhatóságát, továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:

E-mailen: eumed.laboratoire@gmail.com

Postai úton: EUMED Laboratoire s.r.o., Hlavná 22, Štúrovo, 943 01 Szlovákia

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását.

Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználás az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Szolgáltató a vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szolgáltató a Szerződő adatit a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.

Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.


Adatkezelés időtartama:

A Vásárló személyes adatainak kezelése a regisztrációval kezdődik és a regisztráció törléséig tart. Az üzemeltető az adatokat időbeli korlátozás nélkül tárolja, de a felhasználók által jelzett írásos törlési kérelem beérkezését követően 3 munkanapon belül törli. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol.


Az adatokat megismerő személyek köre:

A webáruház használata során a webáruház részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat elsősorban EUMED Laboratoire s.r.o. (Adatvédelmi tisztviselő: Bencsik Andrea) meghatározott munkatársai jogosultak megismerni. Az EUMED Laboratoire s.r.o az adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki harmadik fél számára, ez alól kivételt képez a megrendelés feldolgozása, kiszállítása (a futárszolgálat igénybe vétele a megrendelés kézbesítéséhez), pénzügyi elszámolása, könyvelése, illetve a webáruház üzemeltetése során felmerülő szükséges esetek.

Az EUMED Laboratoire s.r.o a honlap (webshop) üzemeltetése, megrendelések teljesítése céljából (pl. logisztikai cég, futárszolgálat) adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az EUMED Laboratoire s.r.o -val kötött szerződés alapján az adatok feldolgozását végzi. Az EUMED Laboratoire s.r.o az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős, a partnerek az EUMED Laboratoire s.r.o felé nyilatkozatot tettek a jogi követelmények megfelelőségét tekintve.


Adatkezelő

Az adatkezelő a személyes adatokat a fogyasztó által megvásárolni kívánt termék értékesítése és a fogyasztóhoz történő szállítása érdekében,, a fogyasztó előzetes hozzájárulása alapján,az adattakarékosság és az adatbiztonság elveinek figyelembe vételével kezeli. A jelenlegi adatvédelmi törvényekhez kapcsolódó gyakorlathoz hasonlóan az adatkezelőknek különféle megfelelőségi intézkedéseket kell tenniük annak kapcsán, hogy az adatokat hogyan gyűjtik, mire használják, mennyi ideig őrzik, és biztosítaniuk kell, hogy a fogyasztók jogosultak legyenek hozzáférni a róluk tárolt adatokhoz.


Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozók az adatkezelők nevében kezelnek személyes adatokat. Bizonyos kötelezettségek már közvetlenül az adatfeldolgozókra vonatkoznak, az adatkezelőknek pedig meghatározott szerződéses kötelezettségeknek kell alávetniük őket az adatok biztonságos és jogszerű feldolgozása érdekében.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Az áruszállításhoz kapcsolódó adatkezelések címzettjei, adatfeldolgozói


WEBSHIPPY Magyarország Logisztikai és Szállítmányozási Korlátolt Felelősségű Társaság

Cégjegyzékszám: 13 09 213880

Székhely: East Gate Business Park C/2. 2151 Fót, Magyarország

Telefonszáma: +36 1 99 88 099

E-mail címe: info@webshippy.com

Weboldala: https://webshippy.com

A szállításokkal megbízott bizományos logisztikai cég, és a futárszolgálat az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. A futárszolgálat a megkapott személyes adatokat a saját weboldalán elérhető adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli.


Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cégjegyzékszám: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

Székhely: +36-1/767-8200

Székhely: ugyfelszolgalat@posta.hu

Weboldala: posta.hu


További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 25. E § bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatását törvény kizárja.

A fentieken túl a Vásárlóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Vásárló hozzájárulása alapján kerülhet sor. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruházban leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása során megadott adatokkal rögzítésre és megőrzésre kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra.


A személyes adatok címzettjei

Könyveléssel kapcsolatos adatfeldolgozó megnevezése:

CLAUSURA Könyvelő és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Adószám: 12168862-2-43

Cégjegyzékszám: 01 09 561382

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.


Számlázással kapcsolatos adatfeldolgozó megnevezése:

Név: EUMED Laboratoire s.r.o.

Székhely: Hlavná 22, Štúrovo, 943 01 Szlovákia

Telefonszám: +421 910 325 637

Cégjegyzék szám: 53 994 604

Adószám: SK2121546944

E-mail cím: eumed.laboratoire@gmail.com

Az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét és a megrendelt terméket a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.


Tárhely szolgáltató:

NLG-System Bt.
2135 Csörög,
Homokbánya u. 26.
+36 27 502 450
www.nlgsys.net
Cégjegyzékszám: 13-06-063659
Adószám: 21880106-2-13


Hírlevél küldő: hirlevel.everlife.hu

MailPoet hírlevélküldő rendszer
https://www.mailpoet.com

Aut O'Mattic A8C Ireland Limited, Incorporated under the laws of Ireland
Registered Office: at c/o c/o Noone Casey, Grand Canal Dock, 25 Herbert Place, Dublin, D02 AY86, Ireland Company Number 538982, Vat Number: IE3255131SH


CMS rendszer Adatfeldolgozó / Üzemeltetés
Hirlevel.everlife.hu
Kopasz Zsolt e.v.

Adószáma: 74356733-1-37
7200 Dombóvár Pannónia út 31
+36302885275
E-mail: vilagszam@kopaszzsolt.hu

Tárolt adatok:

Keresztnév, opcionálisan vezetéknév, e-mail cím. Inaktivitás esetén 6 hónapig tároljuk
Aktív feliratkozók le tudnak iratkozni.


Rendszergazda Adatfeldolgozó
everlife.hu
Nagyházi Balázs e.v.
1136 Budapest, Tátra u. 5/a.

Adószáma: 69839926-1-41
+36703465124

E-mail: ilidian252@gmail.com

Kezelt adatok: Üzemeltetéssel, hibaelhárítással és frissítésekkel kapcsolatos feladatok és információk menedzselésekor


Adatok módosítása:

Vásárló adatainak módosítását az alábbiakban részletezett módon kérhet, illetve végezheti el saját maga:

Vásárló kérheti az EUMED Laboratoire s.r.o -t személyes adataiban bekövetkezett változások módosítására (például szállítási cím módosítása, vagy hibásan megadott adatok, elütések helyesbítése). A módosítást az EUMED Laboratoire s.r.o írásbeli igény benyújtását követően hajt végre. A módosítási igényt az eumed.laboratoire@gmail.com e-mail címre lehet jelezni.

A regisztrált Vásárló személyes adatait a webáruházba történt bejelentkezést követően önmaga is tudja módosítani az „Adatok módosítása" menüpontra kattintva.

Hírlevélről történő leiratkozást a Vásárló elvégezheti a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva automatikusan, vagy törlési kérelmét küldheti az eumed.laboratoire@gmail.com e-mail címre is.


Az adatkezelésben érintettek jogai:

A Vásárló bármikor jogosult tájékoztatást kérni az EUMED Laboratoire s.r.o. által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, valamint bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Az EUMED Laboratoire s.r.o. a Vásárló kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, valamint arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Az EUMED Laboratoire s.r.o. a Vásárló kérelmének benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A Vásárló bármikor jogosult kérni adatainak törlését a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Az EUMED Laboratoire s.r.o. a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli jogszabályok) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat az EUMED Laboratoire s.r.o. a jogszabályban meghatározott, szükséges időtartamig megőrzi.


A Vásárló a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

EUMED Laboratoire s.r.o.

Székhely: Hlavná 22, Štúrovo, 943 01 Szlovákia

Telefonszám: +421 910 325 637, +36 20 430-2821

E-mail cím: eumed.laboratoire@gmail.com

A Vásárló bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az EUMED Laboratoire s.r.o. munkatársaihoz fordulhat a megadott elérhetőségek valamelyikén.

Továbbá a Vásárló kérheti adatainak zárolását.

Az EUMED Laboratoire s.r.o. zárolja a Vásárló személyes adatait, ha a Vásárló ezt kéri vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Vásárló jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Vásárlót, valamint mindazokat az érintetteket értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Ez az értesítés mellőzhető, ha az az adatkezelés céljára való tekintettel a Vásárló jogos érdekét nem sérti.

Ha az EUMED Laboratoire s.r.o. a Vásárló helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti vagy nem tudja teljesíteni, akkor a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül írásban közli a Vásárlóval a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Továbbá a Vásárló tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Az EUMED Laboratoire s.r.o. a tiltakozást a kérelem beérkezésétől számított lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottságát érintően döntést hoz, és a döntéséről a Kérelmezőt írásban tájékoztatja.


A honlap látogatók technikai jellegű adatainak rögzítése

Weboldalunk cookie-kat használ egyes funkciók nyújtásához. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyeket az Ön készülékén tárolunk el akkor, amikor a weboldalunkra látogat. Ezeket a cookie-kat a készülék vissza küldi valahányszor a későbbiekben a weboldalunkra látogat. Az cookie-kban tárolt információk segítségével felismerhetjük Önt, és például könnyebbé tehetjük a weboldalunkon való navigálást.

A cookie-k nem alkalmasak programok futtatására és nem juttatnak vírusokat az Ön számítógépre. A cookie-kat csak azok a webkiszolgálók olvashatják, ahonnan származnak.


Nem osztjuk meg a cookie-kban tárolt információkat harmadik felekkel az Ön kifejezett engedélye nélkül.

Ön bármikor megtekintheti a weboldalunkat cookie-k nélkül. A web böngészőket gyakran úgy konfigurálják, hogy cookie-kat fogadjanak el. Ahhoz, hogy az Ön web böngészője ne fogadjon cookie-kat (1) kikapcsolhatja a cookie-k használatát a weboldalunkra a cookie-rétegen keresztül történő elérésekor, vagy (2) kikapcsolhatja a cookie-kat a webböngészője beállításain keresztül. A webböngésző súgó funkciói segítségével megtudhatja, hogy miként tilthatja le és/vagy törölheti a cookie-kat a web böngészőjében.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása/törlése miatt előfordulhat, hogy a weboldalunkon egyes funkciók nem fognak működni.

A weboldalunkon található egyes funkciókhoz szükséges cookie-kat alább találhatja. Emellett a cookie-k letiltása/törlése csak az adott webböngésző beállításait érinti. A cookie-k letiltását/törlését ennek megfelelően a többi web böngészőben is el kell végezni.

Az egyes funkciókhoz használt cookie-k a személyekre való utalás nélkül:

Egyes felhasználói preferenciákat tároló cookie-k (pl. keresési és nyelvi beállítások)

A video- vagy audiotartalom hibátlan lejátszását biztosító információkat tároló cookie-k

Az egyes felhasználói bejegyzéseket ideiglenesen tároló cookie-k (pl. a bevásárló kosár vagy online űrlap tartalma)

Az egyes funkciókra használt cookie-k a személyekre való utalás nélkül:

A felhasználóink azonosítását és hitelesítését szolgáló cookie-k

Az adatok feldolgozását az Ön hozzájárulása teszi lehetővé (2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ezeket az adatokat addig tároljuk, amíg az adott cookie le nem jár vagy Ön nem törli.


Vásárló regisztráció

Amennyiben a felhasználó vásárolni szeretne a webáruházban, úgy az első vásárlás alkalmával meg kell adni a vásárláshoz szükséges adatokat is, így a vásárló számlázási és szállítási adatait, telefonszámát, e-mail címét, a kapcsolattartó nevét. A vásárló eldöntheti, hogy kívánja e későbbi vásárlásait kényelmessé tenni és akar e regisztrálni az oldalon.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A regisztráció során a vásárló jelezheti hírlevél igényét is. A hírlevél igénylés a vásárló által bármikor törölhető.

A regisztrációt e-mailben visszaigazolja a rendszer. A vásárló köteles az általa megadott jelszót bizalmasan kezelni. Amennyiben az azonosítás során a vásárló egyedi azonosítója és jelszava helyes megadását követően a vásárló adatai arra jogosulatlan harmadik személy birtokába kerültek, az ebből eredő károkért, illetve hátrányokért az Adatkezelő felelősséget nem vállal.

A felhasználók e-mail címük megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a szolgáltató technikai jellegű üzenetet küldjön számukra. A regisztrált adatokat az üzemeltető kérelemre törli a rendszerből. A törlési kérelem biztonsági okokból csak akkor lesz érvényes, ha a törlési kérelmet a felhasználó e-mailben megerősíti, így elkerülhető, hogy valaki más szándékosan vagy tévedésből mást töröljön a regisztrációs adatbázisból.


Hírlevél igénylés

Weboldalunk lehetővé teszi a hírlevelünkre való feliratkozást.

Ha feliratkozik a hírlevélre, és ezáltal hozzájárulását adja a hírlevelek fogadásához, akkor az adatait csak a hírlevelek küldése céljára használjuk fel. Az adatok feldolgozását az Ön hozzájárulása teszi lehetővé (2016/679/EU rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja). Ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az ezt szolgáló hivatkozás minden hírlevelünkben megtalálható. Adatbázisunkban feljegyezzük, hogy Ön leiratkozott a hírlevélről.


Kapcsolat, Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljes körűen megtalálja az "Információk" oldalon. Bármilyen

felmerülő kérdésben az ott található elérhetőségeken tud az üzemeltetőhöz fordulni. Ha a

vásárló úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szerint járhat el. (Itt olvasható: http://www.naih.hu/files/Infotv-_MO.pdf )

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál (NAIH) lehet élni:

E-mail / Levelezési cím

ugyfelszolgalat@naih.hu
1363 Budapest, Pf.: 9.

Hivatali kapu

Rövid név: NAIH
KR ID: 429616918

Telefon

+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400
Fax
+36 (1) 391-1410

Cím

1055 Budapest,
Falk Miksa utca 9-11Az EUMED Laboratoire s.r.o. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.